Κέντρο Εγγραφής ISBN

banner isbn

Τι είναι το ISBN

Ο αριθμός ISBN είναι ένας Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίων. Οι αριθμοί ISBN δίνονται από τη Διεθνή Υπηρεσία ISBN (International ISBN Agency), που εδρεύει στο Λονδίνο μέσω των αντίστοιχων Εθνικών Γραφείων ISBN. Στην Κύπρο στεγάζεται στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη.

Χρήση του ISBN

Το ISBN εξυπηρετεί:
εκδότες και βιβλιοπώλες για:
 • Παραγγελίες
 • Βιβλιογραφικές αναζητήσεις
 • Έλεγχος υλικού
 • Συλλογή στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τις πωλήσεις
βιβλιοθήκες για:
 • Παραγγελίες
 • Ανάκτηση πληροφοριών
 • Προμήθεια και ανταλλαγή εγγραφών
 • Κυκλοφορία και δανεισμό υλικού
 • Ετοιμασία εθνικής βιβλιογραφίας

Υλικό στο οποίο χορηγείται το ISBN:

 • Τυπωμένα βιβλία και φυλλάδια
 • Εκδόσεις Braille
 • Ανάτυπα
 • Χάρτες
 • Εκπαιδευτικά φιλμ και διαφάνειες
 • Οπτικοακουστικό υλικό
 • Ηλεκτρονικές εκδόσεις στο διαδίκτυο ή σε οπτικοακουστικό υλικό
 • Ψηφιοποιημένο υλικό σε έντυπη μορφή

Υλικό στο οποίο δεν χορηγείται το ISBN:

 • Ημερολόγια
 • Διαφημιστικό υλικό
 • Παρτιτούρες
 • Μουσικές ηχογραφήσεις
 • Περιοδικές εκδόσεις

Δομή του ISBN

Ο αριθμός ISBN αποτελείται από 13 ψηφία τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με παύλες ή κενά και απαρτίζεται από πέντε μέρη:
Π.χ. 978-9963-38-708-3

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.isbn-international.org.

Παραχώρηση ISBN

Για παραχώρηση ISBN μπορείτε να απευθυνθείτε προσωπικά στο Εθνικό Κέντρο ISBN ή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα παροχής ISBN.

Η παραχώρηση αριθμών ISBN γίνεται χωρίς χρέωση μετά από αίτηση των εκδοτών. Μετά την έκδοση του έργου με ISBN, οι εκδότες είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν ένα (1) αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο ISBN.

Παραχώρηση CIP data (Cataloguing in Publicaton)

Το CIP data (Cataloguing in Publicaton) είναι μια σύντομη βιβλιογραφική περιγραφή για ένα βιβλίο, το οποίο δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Ετοιμάζεται από την Κυπριακή Βιβλιοθήκη και παραχωρείται σε εκδότες για να συμπεριληφθεί στην κάθε έκδοση. Προστίθεται στην versus σελίδα τίτλου και εξυπηρετεί βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία στην καταλογογράφηση, ταξινόμηση και θεματική κατηγοριοποίηση του.